Narzędzia pneumatyczne i wiele więcej...

Promocja FOTORABAT

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI – „FOTORABAT”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem Promocji jest ATMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Szatkowników 8, 04-410 Warszawa; i adres do doręczeń: ul. Związkowa 15, 04-522 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284500; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 9522028812; REGON: 141013499, adres poczty elektronicznej: sklep@atmo.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (48) 228 156 721.
1.2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem: www.atmo.com.pl lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej.


2. DEFINICJE:


2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KLIENT/ UCZESTNIK PROMOCJI – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA - ATMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Szatkowników 8, 04-410 Warszawa; i adres do doręczeń: ul. Związkowa 15, 04-522 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284500; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 9522028812; REGON: 141013499, adres poczty elektronicznej: sklep@atmo.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (48) 228 156 721.
2.1.4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.5. PROMOCJA – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.
2.1.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.atmo.com.pl, w którym organizowana jest Promocja.
2.1.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.9. ZADANIE PROMOCYJNE – zadanie które musi wykonać Klient by przystąpić do Promocji, polegające na przesłaniu do Organizatora zdjęć lub filmu Produktu zgodnego z tematyką Promocji. Tematyka Promocji - narzędzia pneumatyczne.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI


3.1. Uczestnikiem Promocji może być Klient, który:
3.1.1. wykonał Zadanie Promocyjne w okresie obowiązywania Promocji, wskazanym w pkt. 4.1 Regulaminu, polegające na:
3.1.2. dokonaniu zakupu za pośrednictwem SKLEPU INTERENTOWEGO lub złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail, lub bezpośrednio w siedzibie ORGANIZATORA.
3.1.3. wyrażaniu woli skorzystania z PROMOCJI w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@atmo.com.pl
3.1.4. akceptacji REGULAMINU RROMOCJI w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@atmo.com.pl
3.1.5. wykonaniu minimum 3 fotografii lub filmu prezentującego zakupiony przedmiot w czasie pracy.
3.1.6. dostarczeniu wymienionych materiałów elektronicznych w punkcie 3.1.3 do ORGANIZATORA za pośrednictwem poczty e-mail sklep@atmo.com.pl
3.1.7. dostarczeniu wymienionych materiałów elektronicznych w punkcie 3.1.3 o minimalnych parametrach dla:
3.1.8. film – minimalny czas trwania 1 minuta, proporcje 9:16, rozdzielczość FHD 1920x1080.
3.1.9. fotografie – proporcje 16:9, 2640x1488, 3,9Mpx.
3.2. O zakwalifikowaniu do Promocji Klient informowany jest przez Organizatora w ciągu 24 godzin od momentu wykonania przez Klienta Zadania Promocyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zakwalifikowania Klienta do Promocji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu Zadania Promocyjnego.
3.3. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@atmo.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Związkowa 15, 04-522 Warszawa.
3.4. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3.5. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niewprowadzających w błąd Organizatora. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Promocji w sposób zgodny z jej założeniami, a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej Organizatora.
3.6. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednorazowo w okresie jej trwania.


4. WARUNKI PROMOCJI


4.1. Promocja obowiązuje od dnia 25.08.2022 do 31.12.2023 roku.
4.2. Jeżeli Uczestnik spełnia warunki określone w pkt. 3.1 Regulaminu, Uczestnikowi zostaje udzielony rabat. Rabat polega na obniżeniu ceny Produktów o 5 % ceny w stosunku do ich standardowej ceny, ale nie więcej niż o 500 zł brutto.
4.3. Rabat wpływa wyłącznie na ceny Produktów, z wyłączeniem dodatkowych opłat, w tym kosztów dostawy.
4.4. Uczestnik nie ma możliwości przenoszenia prawa do udziału w Promocji oraz skorzystania z rabatu na podmioty trzecie.
4.5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany rabatu na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
4.6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika będącego konsumentem od Umowy, dla której zastosowany został rabat, Uczestnikowi przysługuje zwrot wykorzystanego rabatu w ten sposób, że Klient ponownie może skorzystać z Promocji. By uniknąć wątpliwości, Organizator wskazuje że zwrot wykorzystanego rabatu nie może nastąpić poprzez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.
4.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej.


5. PRAWO KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ PRZESYŁANYCH DO ORGANIZATORA (LICENCJA) ORAZ PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU


5.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy zdjęć otrzymanych przez Organizatora, które stanowią utwory objęte ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych właściwych przepisów prawa własności intelektualnej.
5.2. Uczestnik potwierdza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia, by rozporządzać zdjęciami na rzecz Organizatora w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu.
5.3. Z chwilą przesłania zdjęcia przez Uczestnika do Organizatora, Organizatorowi udzielona zostaje przez Uczestnika nieodpłatna, niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych zdjęć, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania zdjęć oraz ich zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania zdjęć techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera oraz sieci Internet, na stronach Sklepu Internetowego oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych, wyłącznie dla celów promocji działalności Organizatora; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia zdjęć, w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania zdjęć niezbędne jest ich zwielokrotnienie.
5.4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora w zakresie przewidzianym w pkt. 5.3 Regulaminu bez wskazywania autorstwa Uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora przeróbek zdjęć bez ich uzgadniania z Uczestnikiem oraz dalsze wykorzystanie tych przeróbek w zakresie przewidzianym w pkt. 5.3 Regulaminu.
5.5. Na podstawie osobnej zgody, Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie, w formie i na polach eksploatacji określonych w pkt 5.3, swojego wizerunku przez Organizatora, w dowolnych celach związanych z promocją działalności Organizatora, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. Oświadczenie to jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.).


6. DANE OSOBOWE


6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
6.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
6.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
6.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Promocji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Promocji, z której chce skorzystać osoba, której dane dotyczą

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników Promocji.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

6.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
6.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 6 Regulaminu.
6.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 6 Regulaminu.
6.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
6.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.7.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 6 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.


7. WARUNKI REZYGNACJI


7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez wysłanie stosownego żądania Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@atmo.com.pl.


8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


8.1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na adres: ul. Związkowa 15, 04-522 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@atmo.com.pl.
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Regulamin promocji FOTORABAT .pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium